Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół w Łowcach

z dnia 01.09.2014r.

W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach

 

§2

1.      Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a)      Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Łowcach;

b)      Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach;

c)      Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna;

d)     Podręcznikach –   należy przez to rozumieć podręcznik, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, dopuszczony do użytku szkolnego;

e)       materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

f)        materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

§3

 

1.       Podręczniki (w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego), materiały edukacyjne (w tym materiały do zajęć z danego języka obcego nowożytnego) są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 

2.      Podręczniki (w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego), materiały edukacyjne (w tym materiały do zajęć z danego języka obcego nowożytnego) są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 

3.      Wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy oraz na podstawie kart czytelniczych uczniów.

 

4.      Materiały ćwiczeniowe (w tym materiały do zajęć z danego języka obcego

nowożytnego) szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.

 

5.      Przekazania kolejnych części materiałów ćwiczeniowych dokonuje wychowawca klasy na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez rodziców, będącej potwierdzeniem odbioru ww. materiałów.

 

6.      Podręczniki na dany okres są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiadającym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również odnośnie zwrotu podręczników.

 

7.      Materiały ćwiczeniowe na dany okres są przekazywane  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiadającym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy.

 

8.      Podręczniki (początkiem roku szkolnego) są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 

9.      Wypożyczanie kolejnych części podręczników, materiałów edukacyjnych następuje do 5 dni, od dnia odbioru przez szkołę przesyłki.

 

10.  Przekazanie kolejnych części materiałów ćwiczeniowych następuje do 5 dni, od dnia odbioru przez szkołę przesyłki.

 

11.  Podręczniki, materiały edukacyjne są wypożyczane (materiały ćwiczeniowe – przekazywane) uczniom po zapoznaniu się rodziców z niniejszym Zarządzeniem oraz po podpisaniu Oświadczeń.

 

12.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

§5

1.      Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają ostatnią część podręcznika i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej, nie później niż do 10 lipca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik , materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

 

2.      Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

3.      Podczas zwrotu podręcznika, materiałów edukacyjnych do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin, określając ich zużycie.

 

4.      W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika (4,34 zł – każda część; 24,75 zł – podręcznik do zajęć z danego języka obcego nowożytnego).

 

5.      Zapisu ust.4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§6

1.      Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.

 

2.      W przypadku zniszczenia bądź zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym wychowawcę lub nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§8

1.      Zarządzenie ma zastosowanie:

a)      w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas I szkoły podstawowej,

b)      w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,

c)      w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I – V szkoły podstawowej i I - II gimnazjum.

2.      Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.