Zespół Szkół w Łowcach rozpoczął działalność roku szkolnym 2010/2011.

 

 

Uchwała Nr XXV/167/2010
Rady Gminy Chłopice

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa i Gimnazjum w Łowcach w Zespół Szkół w Łowcach 

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. łączy się w Zespół Szkół w Łowcach, zwany dalej "Zespołem", szkoły: 

1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach, 

2. Gimnazjum w Łowcach. 

§ 2. Akt założycielski Zespołu Szkół stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Organizację Zespołu określi statut nadany przez organ prowadzący oddzielną uchwałą. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chłopice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Chłopice 

Władysław Łowiecki

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/167/2010
Rady Gminy Chłopice
z dnia 29 kwietnia 2010 r.AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOWCACH 

Na podstawie art. 58 ust.1, 2 art.62, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rad Pedagogicznych Szkół: 
 

§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. łączy się w Zespół Szkół w Łowcach, zwany dalej "Zespołem", szkoły: 

1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach, 

2. Gimnazjum w Łowcach. 

§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest budynek Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łowcach. 

2. Dotychczasowe obwody szkół, o których mowa w § 1, pozostają bez zmian.